THƯ MỜI THAM DỰ HÀNH HƯƠNG THƯỜNG NIÊN 07/10/2023 tại Đan Viện Carmel Boussu