Tổ Chức

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Nhiệm kỳ 2019-2023

I. CỘNG ĐOÀN :
v Nhà thờ Cộng Đoàn :


Avenue de la Toison d’Or 45
1050 Bruxelles – Belgique
Website : www.congdoanbruxelles.be
v Quản Nhiệm CĐ :Lm. Phanxicô-Xaviê Nguyễn Xuyên
Place de Saint Job 18
1180 Bruxelles
02/375 49 20 – 0496/31 41 17
Email : xuyen.nguyen@skynet.be
II. BAN THƯỜNG VỤ :
1. Chủ tịch CĐ. :

Chị Anna Nguyễn Thị Hoạt
02/520 32 88 – 0475/36 28 38
Email : thihoat@gmail.com
2. Phụ tá CT1 :

Anh Marcô Nguyễn Cường Luật
02/461 26 35 – 0485/68 96 27
Email : luatnhata@yahoo.com
3. Phụ tá CT2 :

Chị Maria Phan Thị Kim-Yến
02/513 78 31 – 0471/06 97 88
Email : kimyenp@skynet.be
4. Thư Ký :

Anh Phêrô Nguyễn Khắc Luân
02/567 90 70 – 0496/57 13 38
Email : lnguyen@skynet.be
5. Thủ Quỹ :

Chị Têrêxa Phan Thị Như-Phước
02/640 75 99 – 0474/69 95 79
Email : ptnp@skynet.be
III. CÁC UỶ BAN CỘNG ĐOÀN
A. Ban Phụng Vụ :
1. Trưởng Ban PV :

Ông Antôn Đỗ Văn Mô
02/721 06 95 – 0495/84 47 74
Email : do-my_linh@hotmail.com
2. Thành viên BPV :

Ông Giuse Phạm Văn Thu
02/242 83 90 – 0494/39 47 05
Email : phamthuhue07@yahoo.fr
3. Thành viên BPV :

Ông Mat-thêu Nguyễn Quốc Cường
02/347 24 93 – 0474/27 66 71
Email : nguyenquoc.57@gmail.com
4 Thành viên BPV :
Anh GB. Trần Xuân Nghĩa
0465/91 94 18
B. Ban Kỹ Thuật – Internet & Tờ Phụng Vụ Chúa Nhật:
1. Trưởng Ban :

Anh Giuse Nguyễn Phi Long
02/311 38 18 – 0474/95 27 99
Email : philong.nguyen@telenet.be
C. Ban Trang Trí :
1. Trưởng Ban TT :

Anh Marcô Nguyễn Cường Luật
02/461 26 35 – 0485/68 96 27
Email : luatnhata@yahoo.com
2. Phụ tá BTT :Anh GB. Trần Xuân Nghĩa
0465/91 94 18
D. Ban Đọc Sách :
1. Trưởng Ban :

Chị Anna Nguyễn Thị Hoạt
02/520 32 88 – 0475/36 28 38
Email : thihoat@gmail.com
2. Phụ tá BĐS :

Chị Maria Phan Thị Kim-Yến
02/513 78 31 – 0471/06 97 88
Email : kimyenp@skynet.be
E. Ban Giúp Lễ
1. Trưởng Ban :

Anh Phaolô Nguyễn Đình Hưng
0473/33 09 89
Email : ndhung13@yahoo.com
F. Ban Báo Chí :
1. Trưởng Ban :

Bà Cécilia Lê Danh Ngân
02/306 76 87 – 0470/79 80 23
Email : ptnvd13@hotmail.com
2. Phụ tá :

Bà Agnès Nguyễn Thị Kim-Uyên
02/343 28 50 – 0472/80 07 33
Email : locuyen0@gmail.com
G. Ca Đoàn Truyền Tin
1. Trưởng Ca đoàn :

Anh Giuse Nguyễn Ngọc Quang
02/725 49 09 – 0479/825122
Email : nguyennq@hotmail.com
2. Phụ tá :

Anh Phaolô Nguyễn Đình Hưng
0473/33 09 89
Email : ndhung13@yahoo.com
H. Ban Sinh Hoạt Thiếu Nhi & Giới Trẻ :
1. Trưởng Ban :Anh Giuse Nguyễn Phi Long
02/311 38 18 – 0474/95 27 99
Email : philong.nguyen@telenet.be
2. Phụ tá :

Chị Têrêxa Lê Thị Phương-Uyên
02/725 49 09 – 0473/36 09 79
Email : lepuyen82@yahoo.com
I. Ban Sinh Hoạt Thanh Niên và GĐ Trẻ :
1. Trưởng Ban :

Anh Phaolô Nguyễn Đình Hưng
0473/33 09 89
Email : ndhung13@yahoo.com
2. Phụ tá :

Anh Nguyễn Viết Ngọc
0465/65 61 83
Email : jos.anhngoc@gmail.com


V. CÁC SINH HOẠT HỘI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC

1. Hội Trưởng Niên và Thăm Viếng :

Bà Cécilia Phạm Thị Ngọ
02/306 76 87 – 0470/79 80 23
Email : ptnvd13@hotmail.com
2.Nhóm Gia Đình Cầu Nguyện :

Ông Giuse Nguyễn Ngọc Trác
02/608 57 36 – 0476/35 75 96
Email : ngoc_trac@hotmail.com
3.Nhóm Mân Côi :
Bà Lucia Chị Ngô Thị Lợi
02/830 23 62 – 0488/27 67 16
4.Nhóm Cursillo :

Bà Anna Nguyễn Thị Phương-Anh
02/384 42 43 –
Email : npanh@hotmail.com
5.Hội Légio-Mariae :

Bà Agatha Pham Thị Từ-Hậu
02/757 93 57 – 0477/62 32 70
Email : tuhau_pham@yahoo.com
6.Nhóm Tin Yêu :

Anh Phêrô Nguyễn Khắc Luân
02/567 90 70 – 0496/57 13 38
Email : lnguyen@skynet.be