Bai doc 1

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8

« Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi ».

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: « Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán ». Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ao đọc cho dân nghe và họ thưa: « Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán ». Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: « Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó ».

Đó là lời Chúa.