Lưu Niệm : 25-05-2014 Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn năm thứ 14 – Hình ảnh RLLD + THÊM SỨC