• LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI THÁNG TÁM – 2021

Ý cầu nguyện cho việc Truyền Giáo : CẦU CHO GIÁO HỘI

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, để Hội Thánh nhận được ân sủng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần mà đổi mới chính mình dưới ánh sáng của Tin Mừng.

01/08/2021  Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35. Thánh Vịnh Tuần II.

02        Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21

03        Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36

04        Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Thánh Gioan Vianney, Lm

Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28

05       Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Thứ Năm Đầu Tháng, cầu cho các linh mục. mis.imp

Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23

06        Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Thứ Sáu Đầu Tháng, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. mis.imp

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36

07        Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

Thứ Bảy Đầu Tháng, Kính Trái Tim Đức Mẹ. mis.imp
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20

08        Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Thánh Vịnh Tuần III.

09        Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27

10        Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Lôrensô, Tstđ

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

11        Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Thánh Clara, trinh nữ.

Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20

12        Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19

13        Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12

14        Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Maximilian-Maria Kolbe, Lmtđ

Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15

15        Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20

Thánh Vịnh Tuần IV

16        Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22

17        Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30

18        Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16

19        Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14

20        Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Bênađô, Gmtsht

R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40

21        Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Kính Thánh TĐVN. Giuse Ðặng Ðình Viên (1787-1838)

R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12

22        Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69. Thánh Vịnh Tuần I.

23        Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22

24        Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

25        Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32

26        Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51

27        Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Monica

St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13

28        Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm

Lễ kính Thánh Augustinô, Gmtsht

St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30

29        Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23. Thánh Vịnh Tuần II.

30        Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30

31        Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37