LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN NĂM THỨ 22 – 22/05/2022 – Hình Ảnh

FÊTE PATRONALE DE LA COMMUNAUTÉ –
THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG
Célébration de Première Communion et de Confirmation
Par Mr. Le Doyen Eric Vancraeynest
22-05-2022
Bài Thánh Ca « NGUYỆN CẦU MẸ LA VANG » :
Ca Đoàn TRUYỀN TIN trình bày trong
LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN NĂM THỨ 22 – 22/05/2022

LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 22/05/2022
XEM TIẾP ALBUM TRÊN DRIVE