ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2022
Thứ Bảy 24.12.2022, lúc 20 giờ


KÍNH MỜI THAM DỰ
ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2022
Tại Cộng Đoàn Công Giáo Bruxelles