THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
Thứ Sáu 07-04-2023 :
hình ảnh

THỨ SÁU TUẦN THÁNH : TƯỞNG NIỆM CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU - Thứ Sáu 07-04-2023 : hình ảnh