THỨ BẢY TUẦN THÁNH
CANH THỨC VƯỢT QUA
MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Thứ Bảy 08-04-2023 : hình ảnh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH : CANH THỨC VƯỢT QUA - MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH - Thứ Bảy 08-04-2023 : hình ảnh