THƯ THÔNG BÁO GHI DANH THAM DỰ CÁC LỚP GIÁO LÝ XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU – THÊM SỨC
Niên Khoá 2023-2024