Kính Mời Tham Dự
ĐẠI LỄ SUY TÔN VÀ MỪNG KÍNH
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 2023