TUẦN THÁNH 2024 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CANH THỨC VƯỢT QUA MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH – 30/03/2024 – 19g00