LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG : LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN NĂM THỨ 24 + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU + TÂN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2024 – 2028 / CHÚA NHẬT 19/05/2024