THÔNG BÁO KHOÁ GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN CHO NĂM MỤC VỤ 2021-2022

 

Liên lạc ghi danh :
Xin trực tiếp với cha Quản Nhiệm CĐ qua điện thoại (0496/31 41 17)
hoặc qua Email (xuyen.nguyen@skynet.be)