SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10-2022

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10-2022


SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10-2022

Thứ Bảy 01/10 : Khởi sự Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ

Ngày Hành Hương kính Thánh Nữ Têrêxa tại Dòng Kín Boussu, từ 13 giờ đến 17 giờ

Họp Bạn Thường Vụ CĐ lúc 18g30

Chúa nhật 02 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Rửa Tội đầu tháng.

Thứ Bảy 08 : Lễ Bổn Mạng Hội Mân- Côi-Sống, tại Nhà Nguyện Dòng Carmes, từ 11 giờ (Việc Kính Đức Mẹ – TL – Tiệc Mừng)

Chúa nhật 09 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes,

Thánh Lễ Tạ Ơn do Tân Linh Mục Vincent Trần Xuân Thiệm, Dòng Thánh Augustinô tại Gand, chủ sự.

Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Họp Đại Hội Đồng Mục Vụ kỳ 1, tại Phòng Họp lớn (lầu 2), từ 17 giờ đến 19g30.

Chúa nhật 16 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Sinh hoạt Ca đoàn TT sau Thánh Lễ tại Phòng Họp lớn (lầu 2)

Khai mạc Khoá Giáo Lý Hôn Nhân sau Thánh Lễ tại VPCĐ

Chúa nhật 23 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Thứ tư 26 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 09g30.

Thứ bảy 29 : Sinh hoạt Hội Légio-Mariae lúc 12 giờ, tại nhà bà Ngô Thị Lợi.

ĐỔI GIỜ MÙA ĐÔNG

Chúa nhật 30 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Thứ ba 01/11 : Lễ Các Thánh Nam NữThánh Lễ Cộng Đoàn cầu cho các Đẳng Linh Hồn lúc 20 giờ, tại nhà thờ Dòng Carmes