THƯ MỜI THAM DỰ
Phiên họp Đại Hội Đồng Mục Vụ – Kỳ 1


Con xin chân thành kính mời Cha Quản nhiệm và các Anh Chị thành viên Đại Hội Đồng Mục vụ Cộng Đoàn vui lòng đến tham dự phiên họp định kỳ Đại Hội Đồng Mục Vụ sẽ được tổ chức :

Vào Ngày Chúa nhật 09-10-2022, từ 17g00 đến 19g30 Tại Phòng Họp Dòng Carmes (lầu 2)

Để phiên họp đạt được nhiều kết quả, con kính xin sự hiện diện đông đủ của Cha cùng quý Anh Chị trong phiên họp Kỳ 1 này.

Con xin chân thành cám ơn.

Kính thư

Nguyễn Khắc Luân
Thư Ký