THÔNG BÁO GHI DANH THAM DỰ KHOÁ GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2022


Cho những người trưởng thành muốn xin lãnh nhận bí tích Rửa Tội hoặc muốn tìm hiểu về căn bản Giáo Lý Công Giáo, một khoá Giáo Lý Dự Tòng sẽ được Cộng Đoàn tổ chức, khởi sự vào trung tuần tháng 11/2022.

Ngay từ bây giờ, cho những ứng viên dự tòng có ý định tham dự Giáo Lý Dự Tòng, xin trực tiếp liên lạc với linh mục Quản nhiệm qua các số điện thoại 02/375 49 20 – 0496/31 41 17.