THÁNH LỄ GIAO THỪA ĐÓN MỪNG TÂN XUÂN QUÝ MÃO – 2023
Thứ Bảy 21.01.2023, lúc 20 giờ

KÍNH MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ GIAO THỪA ĐÓN MỪNG TÂN XUÂN QUÝ MÃO – 2023
TẠI CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO BRUXELLES