CỬ HÀNH TUẦN THÁNH VÀ
LỄ PHỤC SINH 2023
TẠI NHÀ THỜ CỘNG ĐOÀN BRUXELLES (CARMES)
45 Avenue de la Toison d’Or,
1050 Bruxelles

CHÚA NHẬT 02-04, lúc 15g30 : CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Khởi sự Tuần Thánh –

Thánh lễ CĐ với nghi thức
Làm Phép và Rước Lá.

Thứ ba 04-04, lúc 19 giờ :
Thứ Ba Tuần Thánh

Thánh Lễ
Làm Phép Dầu tại
Cathédrale SS Michel et Gudule


Thứ tư 05-04, lúc 20g00 :
Thứ Tư Tuần Thánh

Cử hành việc Đi và Suy gẫm Đàng Thánh Giá

Thứ năm 06-04, lúc 20g30 :
Thứ Năm Tuần Thánh

Cử hành Lễ Tiệc Ly – Rửa Chân – Canh Thức Thánh Thể.

Thứ sáu 07-04, lúc 20g30 : Thứ Sáu Tuần Thánh.
Cử hành cuộc
Thương Khó Chúa Giêsu
và Suy Tôn Thánh Giá.
Ngày Giữ Chay và Kiêng Thịt


Thứ bảy 08-04, lúc 19g00 : Thứ Bảy Tuần Thánh
Canh Thức Vượt Qua mừng Chúa Kitô Phục Sinh.

Chúa Nhật 09-04, lúc 15g30 : ĐẠỊ LỄ MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH