SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10-2023

Chúa nhật 01 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14g30
• Rửa Tội Đầu Tháng sau Thánh Lễ


Thứ Bảy 07 : Hành Hương 2023 kính Thánh Nữ Têrêxa tại Boussu
(89 Rue Adolphe Mahieu, 7300 Boussu), từ 11g00 đến 17 giờ
.

Chúa Nhật 08 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30
• Nhóm Thiếu Nhi tập hát từ 14g00 -15g30 tại nhà thờ CĐ.
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14g30


Thứ Bảy 14 : Lễ Bổn Mạng Hội Mân-Côi-Sống từ 11g00 đến 14g30
tại nhà thờ Cộng Đoàn.

Chúa Nhật 15 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30
• Khai mạc khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2023 sau Thánh Lễ CĐ
• Khởi sự phát Mẫu Phiếu Xin Lễ Tháng các Linh Hồn.

D:\SINH HOAT GIOI TRE\tài liệu\chd_logo.jpg
Chúa Nhật 22 : Ngày Sinh Hoạt Thiếu Nhi và Giới Trẻ
từ 10g00 tại Phòng Họp Dòng Kín Bruxelles (22 Rue de Lausanne, 1060 Saint-Gilles)

Chúa Nhật 22 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30.
Thánh Lễ Ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, khởi sự sinh hoạt từ 14g30
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30

Thứ Bảy 28 : Sinh hoạt Hội Légio-Mariae lúc 12 giờ, tại nhà chị Phan Thị Kim-Yến.


Chúa Nhật 29 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30.
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30
Họp Đại Hội Đồng Mục Vụ – Kỳ 1, từ 17g00 -19g30

Thứ Tư 01/11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ-Khởi sự Tháng Các Linh Hồn
Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn lúc 20 giờ, tại nhà thờ CĐ.