THƯ MỜI Tham dự Thánh Lễ ban Bí Tích Xức Dầu – ngày Chúa Nhật 22.10.2023