Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ +
Đại Lễ kính trọng thể
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
26-11-2023 : Hình Ảnh

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ + Đại Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 26-11-2023 : Hình Ảnh