Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ +
Đại Lễ kính trọng thể
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
26-11-2023Ca Đoàn Truyền Tin trình bày bài Thánh Ca GIÊSU VUA trong Thánh Lễ Chúa Kitô Vua 26.11.2023