CỬ HÀNH TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 2024
TẠI CỘNG ĐOÀN BRUXELLES

CHÚA NHẬT 24/03, lúc 15g30 : CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Khởi sự Tuần Thánh – Thánh lễ CĐ với nghi thức Làm
Phép và Rước Lá.

Thứ ba 26/03, lúc 19 giờ : Thứ Ba Tuần Thánh
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Cathédrale SS Michel et Gudule

Thứ tư 27/03, lúc 20g00 : Thứ Tư Tuần Thánh
Cử hành việc Đi và Suy gẫm Đàng Thánh Giá

Thứ năm 28/03, lúc 20g30 : Thứ Năm Tuần Thánh
Cử hành Lễ Tiệc Ly – Rửa Chân – Canh Thức Thánh Thể

Thứ sáu 29/03, lúc 20g30 : Thứ Sáu Tuần Thánh
Cử hành cuộc Thương Khó Chúa Giêsu và Suy Tôn Thánh Giá.
Ngày Giữ Chay và Kiêng Thịt

Thứ bảy 30/03, lúc 19g00 : Thứ Bảy Tuần Thánh
Canh Thức Vượt Qua mừng Chúa Kitô Phục Sinh