CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 2021

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 2021
TẠI CỘNG ĐOÀN NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH – BRUXELLES

 1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 28/03/2021
  • Tại nhà thờ Cộng Đoàn (Dòng Carmes-Métro Louise)
  • 14g00 : Thánh Lễ 1 – với nghi thức Làm Phép Lá
  • 15g30 : Thánh Lễ 2 => Trực tuyến theo địa chỉ :
   Youtube => congdoancgvnbxl => Lễ Lá 2021
 2. THỨ TƯ TUẦN THÁNH – 31/03/2021
  • Tại nhà thờ Cộng Đoàn (Dòng Carmes-Métro Louise)
  • 20g15 : Đàng Thánh Giá => Trực tuyến theo địa chỉ :
   Youtube => congdoancgvnbxl => Đàng Thánh Giá
 3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 01/04/2021
  • Tại nhà thờ Giáo Xứ Saint-Job* (Tram 92 – Trạm Saint-Job) - 20g15 : Thành Lễ Tiệc Ly - Trực tuyến theo địa chỉ : Youtube => congdoancgvnbxl => Thứ Năm Tuần Thánh
 4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 02/04/2021
  • Tại nhà thờ Giáo Xứ Saint-Job* (Tram 92 – Trạm Saint-Job) - 20g15 : Thánh lễ Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Trực tuyến theo địa chỉ : Youtube => congdoancgvnbxl => Thứ Sáu Tuần Thánh
 5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH – 03/04/2021
  • Tại nhà thờ Giáo Xứ Saint-Job* (Tram 92 – Trạm Saint-Job)
  • 20g15 : Lễ Vọng Phục Sinh – Canh Thức Vượt Qua
   Trực tuyến theo địa chỉ :
   Youtube => congdoancgvnbxl => Thứ Bảy Tuần Thánh
 6. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH – 04/04/2021
  • Tại nhà thờ Cộng Đoàn (Dòng Carmes-Métro Louise)
  • 09g00 : Thánh Lễ PS 1 : Thánh Lễ có ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức
  • 14g00 : Thánh Lễ PS 2
  • 15g30 : Thánh Lễ PS 3 => trực tuyến theo địa chỉ
   Youtube => congdoancgvnbxl => Đại Lễ Phục Sinh 2021

(*) Nhà Thờ GX. Saint-Job : Place de Saint-Job – 1180 Bruxelles (Uccle)