SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 12-2022

Chúa nhật 04/12 : Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng.
Giải tội mùa Vọng từ 14g15
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
• Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi và Giới Trẻ : chuẩn bị cho Lễ GS. tại Phòng Họp Dòng Carmes.
Rửa Tội đầu tháng.
• Sinh hoạt Ca đoàn TT lúc 14 giờ và từ 17-20 giờ.

Chúa nhật 11 : Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng
Giải tội Mùa Vọng từ 14g15.
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi và Giới Trẻ : chuẩn bị cho Lễ GS. tại Phòng Họp Dòng Carmes.
• Sinh hoạt Ca đoàn TT lúc 14 giờ và từ 17-20 giờ.
• Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sau Thánh Lễ

Thứ sáu 16 : Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi và Giới Trẻ tại nhà thờ Dòng Carmes lúc 20 giờ : Tổng dượt.

Chúa Nhật 18 : Ngày sinh hoạt Ban Thiếu Nhi & Giới Trẻ, từ 10giờ, tại Dòng Kín Bruxelles (22 rue de Lausanne, 1060 Bxl)

Chúa Nhật 18 : Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng
Giải tội Mùa Vọng từ 14g15.
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes
• Sinh hoạt Ca đoàn TT lúc 14 giờ và từ 17-20 giờ.


Thứ bảy 24 : Canh Thức, Hoạt cảnh và Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh,
lúc 20 giờ, tại nhà thờ Cộng Đoàn (Carmes).

Chúa Nhật 25 : Đại Lễ Giáng Sinh.
Xin lưu ý : Hôm nay KHÔNG CÓ Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30

Thứ tư 28 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 09g30.

Chúa Nhật 01/01/2023 : Chúa Nhật Tết Dương Lịch – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Sinh hoạt Ca đoàn TT lúc 14g30